top of page
NEW FPL LOGO.png

Virtual High School
5AF-9AF | NS1-NS4

Poukisa platfòm sa?

Rantre klas pa trò fin klè pou ane sa. Pou evite timoun yo anreta nan pwogram lekòl yo, plizye pwofesè ki gen eksperyans nan ansèyman mete ak kèk pwofesyonèl nan domèn enfòmatik pou devlope yon platfòm senp e pratik kap pèmèt yo swiv tout pwogram fondamantal ak nouvo segondè a anliy. Kou yon konplè epi yo swiv pwogram Ministè a.

Kantite Anseyan

50+

Kantite Elèv

100K

Kantite Kou Videyo

3000

Dire Lè Tout Kou Yo

1000

Ki Vizyon Nou?

Paran ayisyen fè anpil sakrifis pou edikasyon pitit yo. Se tris pou konstate timoun yo kap pèdi plizyè mwa lekòl akoz evenman yo pa responsab. Nou kwè teknoloji ka ede non sèlman pou konble vid sa men tou pou sèvi kòm sipò elèv yo ap bezwen pou abitye ak kou anliy epi itilize platfòm sa pou pi byen konprann kou pwofesè yo ap fè nan klas.

Kalite anseyan nou yo

Savoir plus
bottom of page